Home » Školní družina » Informace

Informace

Vážení rodiče,

v současné době má školní družina kapacitu 150 žáků, přihlášených je jich aktuálně 121. Žáci jsou rozděleni do pěti oddělení ŠD s  ranním i odpoledním provozem. Tři oddělení jsou umístěna v budově ZŠ U Stadionu 964 (chanos) pro 1. a 2. ročník (I., II., III.), dvě oddělení pro 3. – 5. ročník v ZŠ Americká (IV. a V.). Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠD a ročního Plánu práce. Usilujeme o to, aby čas strávený ve školní družině byl pro naše žáky zajímavý a smysluplně strávený. Snažíme se nabízet našim žákům spektrum různorodých aktivit a činností, abychom dokázali uspokojit jejich rozdílné zájmy a záliby. Žáci mají v ŠD k dispozici veškerý spotřební materiál na výtvarné a rukodělné práce, dle finančních možností školy průběžně obnovujeme i stávající vybavení hrami a hračkami.

Provoz ŠD: pondělí – pátek 6:00 – 16:00 hod. V době ranního provozu ŠD je rovněž zajištěn dohled nad žáky 1. stupně, kterým začíná výuka dle rozvrhu až od druhé vyučovací hodiny (pobyt v ŠD do 8:45).
Ranní provoz: příchod žáků od 6:00 do 7:15hod.
Odpolední provoz: od 11:40 (dle rozvrhu) – do 16:00 hodin.

Ze školní družiny odcházejí žáci dle časového údaje, který rodiče uvedou do přihlášky.
Žáky nelze uvolňovat v době od 13.00 do 14.30 hod. (resp. 14.15 v ŠD ves), jelikož by se narušovala pravidelná činnost jednotlivých oddělení. V této době uvolňujeme po dohodě s Vámi pouze žáky, kteří jsou přihlášení na pravidelné zájmové kroužky, ZUŠ apod.
Na přihlášce musí být kromě hodiny odchodu uvedeno, kdo bude žáka ze školní družiny vyzvedávat či zda bude odcházet sám bez doprovodu. Pokud bude žáka ze školní družiny vyzvedávat Váš zástupce mladší 18 ti let či jiná dospělá osoba, musí předložit Vámi podepsaný písemný souhlas o svém zmocnění k převzetí dítěte – plná moc (viz vzor). Od doby převzetí přebíráte jako zákonný zástupce za své dítě plnou zodpovědnost. Jakékoliv změny v docházce jste povinni sdělit písemně – v krajním případě lze použít SMS.
Vyzvednutí žáka je podmíněno oznámením vychovatelce.
O zdravotních či jiných závažných problémech informujte, prosím, osobně vychovatelku.

Rozhodnutím zřizovatele byla s platností od 1. 9. 2007 stanovena úplata za pobyt v ŠD ve výši 100,-Kč měsíčně, tj.:
září – prosinec: 400,- Kč, splatnost do 30. 9.
leden – červen: 600,- Kč, splatnost do 31. 1.
Platba probíhá bezhotovostně převodem na účet školy 27-918 635 0287/0100.

Nutno uvést přidělený variabilní symbol a do zprávy pro příjemce příjmení žáka. Zákonní zástupci pobírající příspěvek v hmotné nouzi mohou požádat písemně ředitelku školy o osvobození od úplaty za pobyt v ŠD – nutno doložit příslušným potvrzením.

Kontaktní telefony:
ŠD U Stadionu (chanos):              606 119 979
ŠD Americká (ves):                       721 472 584

Kolektiv vychovatelek ŠD se těší na spolupráci s Vámi a věříme, že aktivity, které dětem nabízíme, je zaujmou a obohatí. Přejeme si, aby se školní družina stala pro naše žáky místem příjemné relaxace i zajímavého poznání a poučení.

S pozdravem vychovatelky ŠD

Irena Bučková, Eva Čechová, Ivana Lavičková, Lucie Korbelová a Hana Týrová