Informace k zápisu do 1. ročníku

                         ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2020/2021

proběhne  20. dubna 2020,

v souvislosti s mimořádným opatřením vlády  k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním  COVID-19, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nejpozději do 17. 4. 2020  prostřednictvím:  

          –  datové schránky

          –  emailem s elektronickým podpisem

          –  poštou

          –  osobním podáním (vhozením do schránky u vchodu do školy Americká 146).

O doručení žádosti bude škola informovat zákonného zástupce  emailem a zároveň přidělí žádosti registrační číslo.
Proběhne tedy pouze formální (administrativní) část zápisu, po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými žáky i zákonnými zástupci za účelem seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

  • děti, které nastupují po odkladu školní docházky, který byl vydán ZŠ Třemošná
  • děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Třemošná
  • narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
  • děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod ZŠ Třemošná

O přijetí/nepřijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí  nebude zasláno poštou, ale bude oznámeno prostřednictvím

– zveřejnění seznamu přijatých i nepřijatých žáků dle registračního čísla na úřední desce u vchodu do školní budovy Americká 146, U Stadionu 964

– na webových stránkách školy: www.zstremosna.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek  24. 4. 2020.

O přijetí žáka bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka založeného ve škole. Zákonným zástupcům přijatých žáků nebude rozhodnutí zasíláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě.

V případě žádosti o odklad školní docházky doloží zákonný zástupce k žádosti též doporučení  školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě nedodání výše požadovaných doporučení bude správní řízení přerušeno do doby doplnění chybějící dokumentace.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky žáka bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

V Třemošné  23. 3. 2020                                                             Mgr. Václav Fencl

Žádosti o přijetí a odkladu najdete v sekci Základní škola v záložce Dokumenty