Znovuotevření školy pro žáky 6. – 9. ročníků

Vážení rodiče žáků 6. – 9. ročníků, od 8. června škola umožní dobrovolný návrat žáků 2. stupně ZŠ za zvláštních hygienických podmínek (metodika vydaná MŠMT) zpět do školy. Vzhledem k specifickým hygienickým podmínkám, organizačním možnostem školy a v souvislosti se zahájením stavebních prací spojených s kompletní rekonstrukcí školní jídelny v budově na Americké 146, bude účast žáků na vzdělávání probíhat v omezené míře. Uskuteční se v období od 8. do 26. června 2020 vždy dva dny v týdnu a bude mít  podobu dvou třídnických dopoledních aktivit a 4 konzultačních dní, vždy v rozmezí od 7,45 do 12,30 hod. Žáci se tohoto typu vzdělávání mohou zúčastňovat pouze maximálně v patnáctičlenných skupinách, o složení skupiny rozhodne dle škole doručených přihlášek ředitel školy. Podle nových nařízení se skupiny žáků mohou měnit (maximální počet žáků však nesmí překročit 15), činnost skupiny není striktně vázaná na areál školy a přítomní pedagogové se mohou střídat. Škola musí organizovat činnosti skupin tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci (jeden žák v lavici, 2m vzdálenost od spolužáka (při předepsané vzdálenosti 2m není nutná rouška, při skupinové práci, o přestávkách a ve společných prostorech školy žáci používají roušku).

Při malém počtu přihlášených žáků z jednotlivých tříd, mohou být skupiny tvořeny napříč třídami i ročníky!!! Do skupiny nebudou zařazeni žáci, kteří patří do rizikové skupiny nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která spadá do rizikové skupiny (popis rizikových faktorů je uveden na formuláři „čestného prohlášení….“).

Dle metodiky MŠMT zůstane i nadále hlavní vzdělávací aktivitou do konce školního roku vzdělávání na dálku.

Škola chápe toto opatření spíše jako sociální než vzdělávací, neboť samotné doporučení MŠMT hovoří o tom, že smyslem těchto aktivit není primárně získávat podklady pro závěrečné vysvědčení! (při hodnocení výsledků vzdělávání žáků na konci 2. pololetí bude škola postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211 Sb. ze dne 27. dubna 2020).

Z důvodu rekonstrukce školní výdejny jídel není v možnostech školy zajistit pro žáky po dobu jejich omezené přítomnosti ve škole stravování.

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s žádostí pečlivého zvážení, zda využijete možnosti dobrovolnosti při znovuotevření škol pro žáky 2. stupně ZŠ a své dítě do školy pošlete nebo budete pokračovat v již dříve zavedeném, dnes již fungujícím a zaběhlém dálkovém způsobu vzdělávání.

O přijetí do skupiny rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce podané v elektronické podobě na adresu reditelna@zstremosna.cz nejpozději do středy 3. června 2020.Při nástupu do školy žák ještě předloží „Čestné prohlášení o neexistencipříznaků virového infekčního onemocnění“ (viz. internetové stránky školy, záložka dokumenty).

Hygienická opatření: ·žáci přicházejí do školy v přesně stanovený čas, dodržují dvoumetrové rozestupy; před školou si skupinu žáků s nasazenými rouškami vyzvedne pedagog a odvede ji do školy společně, tam bude žákům změřena teplota a  žáci si vydezinfikují ruce (v případě zvýšené teploty nebude žák do školy vpuštěn)· každý žák má u sebe 2 roušky a sáček na uložení roušky, roušku nosí ve všech společných prostorách (chodby, toalety apod.), žáci se pohybují jen ve vymezených prostorách školy, není dovolen volný pohyb po škole · ve třídě je možno dle pokynu pedagoga odložit roušku do sáčku a pracovat na svém místě bez roušky, žáci sedí po jednom v lavici ve vzdálenosti 2m od sebe· není dovoleno setkávání žáků z různých skupin · žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny pedagoga; při  opakovaném nedodržování těchto pravidel a po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka bude žák z žákovské skupiny vyřazen a více nevpuštěn do školy.

Docházka do školy je evidována, absence se však nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin uváděných na vysvědčení.

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci dle školního řádu, využívají k tomu žákovskou knížku nebo informační systém Škola OnLine. Kromě omluvy rodič učiteli sdělí, zda žák bude nadále pokračovat ve vzdělávacích aktivitách v rámci školní učební skupiny.

Další možná pravidla stanoví ředitel školy po přihlášení se žáků k vzdělávacím aktivitám žáků 2. stupně ZŠ do konce školního roku, případně po ověření provozu školy a informuje o nich zákonné zástupce a žáky.

Vážení rodiče, děkuji Vám za pečlivé prostudování výše uvedených pravidel, která jsou pouhým výčtem těch nejdůležitějších vztažených k možnostem školy (plné znění dokumentů MŠMT najdete v příloze). Věřím, že najdete nejvhodnější variantu, která bude respektovat možnosti Vaší rodiny, Vašich pracovních aktivit, možných zdravotních rizik i zájmů Vašeho dítěte.

Při rozhodnutí se pro současné vzdělávacíaktivity organizované školou Vás žádáme o co nejrychlejší přihlášení Vašeho dítěte k zařazení do školní žákovské skupiny. K tomuto účelu škola připravila formulář, který najdete v příloze i na stránkách školy v záložce formuláře. Termín pro odevzdání přihlášek jsme stanovili do středy 3. června 2020 proto, abychom byli schopni znovuotevření školy pro žáky 2. stupně řádně připravit. Při pozdějším přihlášení žáka nebude již možné žádosti vyhovět. Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění.

Při prvním vstupu do školy žák předložídohlížejícímu učiteli zákonným zástupcem podepsané„Čestného prohlášení o neexistencipříznaků virového infekčního onemocnění“.Pokud žák čestné prohlášení nepřinese, nebude mu umožněn vstup do školy!!!

V. Fencl, ředitel školy

Jak přihlásit žáka do školního vzdělávání v období do konce školního roku:

  1. Seznámit se pravidly školního vzdělávání – Opatření MŠMT ze dne 30. 4. 2020 „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 aktualizované ke dni 27. 5. 2020; Vyhláška MŠMT č. 211 Sb. ze dne 27. dubna 2020  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/20; pravidla provozu ZŠ Třemošná
  2. Zaslat v elektronické podobě písemnou žádost o zařazení žáka do školní skupiny (formulář v příloze) na adresu reditelna@zstremosna.cz, doporučujeme také informaci o zájmu práce v žákovské skupině zaslat třídnímu učiteli.Pokud zákonný zástupce nevyužije předepsaného formuláře, vždy uvede na vlastní žádosti tyto důležité údaje: Jméno a příjmení dítěte, třídu, jméno třídního učitele, jméno a příjmení zákonného zástupce.