Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/20

Ředitel Základní školy Třemošná, Americká 146, dle  § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, tímto informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vyučující  postupovat přímo podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy, tj. do 10. 3. 2020,

 b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

 c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

3. Žák bude ze všech předmětů hodnocen klasifikačním stupněm.

4. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.

5. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

6. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu

Ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce března. V souvislosti s mimořádnými opatřeními tak mohlo dojít k situaci, že žák nemohl být z objektivních důvodů hodnocen v tomto náhradním termínu. V takovém případě bude žákovi stanoven nový náhradní termín, a to nejdříve od umožnění přítomnosti žáků ve školách, a to z důvodu zásahu vyšší moci. Teprve pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto novém termínu, nebude žák za první pololetí hodnocen (podle § 52 odst. 2 věty poslední školského zákona).

7. Uzavření hodnocení za druhé pololetí v náhradním termínu.

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu bude vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.

V Třemošné 11. 5. 2020                                                                    V. Fencl, ř.š.