Informace o provozu školy ZŠ Třemošná od 18. listopadu 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče a žáci,dle rozhodnutí MŠMT je od 18. listopadu 2020 za zvláštních hygienických podmínek (metodika vydaná MŠMT) povolena osobní  přítomnost žáků 1. a 2. tříd ZŠ na vzdělávání prezenčním způsobem, tedy klasická povinná školní docházka. Žáci se tohoto typu vzdělávání budou účastnit v homogenních skupinách – celé třídy. Škola bude úpravou rozvrhu organizovat činnost tříd tak, aby byly minimalizovány kontakty žáků napříč třídami.

  Příchod do školní budovy Konec vyučování
1.A 7,50 hod. 11,40 hod.
1.B 8,00 hod. 11,50 hod.
2.A 8,10 hod. 12,00 hod.
2.B 8,20 hod. 12,10 hod.

Žáci se sejdou před školou ve vymezených prostorech a za doprovodu pedagoga hromadně vstoupí do školní budovy. V celém areálu školy (vnitřní i vnější prostory) žáci, zaměstnanci i další příchozí osoby používají nepřetržitěroušky!!!

Hygienická opatření:

· žáci přicházejí do školy v přesně stanovený čas, dodržují dvoumetrové rozestupy; před školou si  žáky třídy s nasazenými rouškami vyzvedne pedagog a odvede je do školy společně, žáci si vydezinfikují ruce

· každý žák má u sebe 2 – 3 roušky a sáček na uložení použité roušky, roušku nosí ve všech  prostorách (třídy, chodby, toalety apod.), odkládá ji pouze při pití a stravování, žáci se pohybují jen ve vymezených prostorách školy, není povolen volný pohyb po škole

· není dovoleno setkávání žáků z různých tříd

· žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny pedagoga.

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci dle školního řádu, využívají k tomu žákovskou knížku nebo informační systém Škola OnLine. V případě nemoci rodič učiteli sdělí, zda žák je či není v karanténě nebo izolaci z důvodu testování na Covid 19.

Dle možnosti a povětrnostních podmínek bude škola realizovat možný pobyt žáků na čerstvém vzduchu, při práci v učebnách bude dbáno na pravidelné větrání místností.

Školní jídelna

V době prezenční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd a mohou se stravovat ve školní jídelně. V případě distanční výuky mají žáci také nárok na dotovaný oběd, mohou si jej  však odebrat do jídlonosičů v budově U Stadionu 964, v jídelně se stravovat nemohou.

Čas výdeje oběda pro žáky při distanční výuce je určen zvláštním rozpisem:

pondělí – pátek: žáci 3. – 5. třídy a 2. stupně ZŠ  11, 00 – 11, 40 hod.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů (stravovací čip s sebou) dodržujte stanovená protiepidemická opatření u výdejního místa, dodržujte rozestupy, dbejte pokynů dohlížejících pracovníků.

V jiné době nebude z důvodu dodržení protiepidemických opatření žákům nebo zákonným zástupcům oběd vydán.

Školní družina

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. třídy dle standardních podmínek, žáci budou v odděleních po jednotlivých třídách. Škola požádá rodiče žáků, kteří budou navštěvovat ŠD o aktualizaci dat času příchodu a odchodu žáka do družiny, včetně označení osoby, která bude žáka ze školní družiny odvádět.

Děkujeme všem za pochopení uvedených organizačních opatření, o případných  dalších změnách Vás budeme postupně informovat.

V. Fencl, ředitel školy