Informace o provozu školy ZŠ Třemošná od 30. listopadu 2020

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče a žáci,dle vládního nařízení o rozvolňování hygienických opatřeních stanovených v souvislosti s pandemií Covid – 19  je organizovaná výuka od 30. listopadu 2020 za zvláštních hygienických podmínek (metodika vydaná MŠMT) na základních školách, tedy i na ZŠ Třemošná v této podobě:

Je povolena osobní  přítomnost žáků ve škole pro celý 1. stupeň a rovněž pro žáky 9. tříd ZŠ, u žáků 6. – 8. tříd je výuka organizovaná v tzv. rotačním režimu. To znamená, že přítomnost žáků těchto tříd ve škole je povolena střídavě lichý a sudý týden v počtu poloviny celých tříd. Střídá se tedy po jednotlivých týdnech u těchto tříd prezenční a distanční způsob vzdělávání. Cílem rotační (střídavé) výuky je  organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků ve škole. Žáci se tohoto typu vzdělávání budou účastnit v homogenních skupinách – celé třídy.

Škola organizuje činnost tříd tak, aby byly minimalizovány kontakty žáků napříč třídami a vyučovalo se podle již dříve zavedeného rozvrhu. Je zakázán pouze zpěv a sportovní činnosti (TV), dle možností lze zařadit během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Rozvržení prezenční a distanční výuky na příští týdny pro žáky 6. – 8. tříd

  Lichý týden (49. + 51.) (30. 11. – 4. 12.)    (14. 12. – 18. 12.) Sudý týden (50. + 52.) (7. 12. – 11. 12.)(21. 12. – 22. 12.)
Výuka ve škole   6. tř. + 8. A 7. tř + 8. B
Distanční výuka   7. tř + 8. B 6. tř. + 8. A

Výuka ve škole bude pro všechny třídy ukončena 22. prosince 2020, od 23. prosince do 3. ledna 2021 mají žáci vánoční prázdniny. V roce 2021 výuka začíná dnem 4. ledna 2021, o její podobě bude škola žáky i rodiče informovat.

V celém areálu školy (vnitřní i vnější prostory) žáci, zaměstnanci i další příchozí osoby používají nepřetržitě roušky!!!

Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí opatření minimalizující styk s žáky.

Hygienická opatření:

·žáci přicházejí do školy ve školním řádu stanovený čas, dodržují dvoumetrové rozestupy; vstupují do školy s nasazenou rouškou a u vchodu si vydezinfikují ruce; bezprostředně po přezutí a odložení si svrchního oblečení se žáci přesunou do vlastní třídy

· každý žák má u sebe 2 – 3 roušky a sáček na uložení použité roušky, roušku nosí ve všech prostorách školy (třídy, chodby, toalety apod.), odkládá ji pouze při pití a stravování, žáci se pohybují jen ve vymezených prostorách školy, není povolen volný pohyb po škole

·není dovoleno setkávání žáků z různých tříd

· žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny pedagoga.

Nepřítomnost žáka ve škole i online distančního vzdělávání  omlouvají zákonní zástupci dle školního řádu, využívají k tomu žákovskou knížku nebo informační systém Škola OnLine. V případě nemoci rodič učiteli sdělí, zda žák je či není v karanténě nebo izolaci z důvodu testování na Covid 19.

Dle možnosti a povětrnostních podmínek bude škola realizovat možný pobyt žáků na čerstvém vzduchu, při práci v učebnách bude dbáno na pravidelné větrání místností.

Školní jídelna

V době prezenční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd a mohou se stravovat ve školní jídelně budovy chanos i budovy na Americké ul. (ves). V případě distanční výuky mají žáci také nárok na dotovaný oběd, mohou si jej  však odebrat do jídlonosičů v budově na Americké ulici 164 (ves), v jídelně se stravovat nemohou. Vždy je však nutné si stravu předem objednat nebo odhlásit!

Čas výdeje oběda pro žáky při distanční výuce – budova na Americké ul. 164 (ves – zadní vchod)pondělí – pátek: 11, 00 – 11, 30 hod.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů (stravovací čip s sebou) je nutné dodržovat stanovená protiepidemická opatření u výdejního místa, dodržovat rozestupy, dbát pokynů dohlížejících pracovníků.

V jiné době nebude z důvodu dodržení protiepidemických opatření žákům nebo zákonným zástupcům oběd vydán.

Školní družina

Školní družina bude z personálních důvodů v provozu pro žáky 1. až 4. tříd dle standardních podmínek, žáci budou v odděleních po jednotlivých třídách. Škola požádá rodiče žáků, kteří budou navštěvovat ŠD o aktualizaci dat času příchodu a odchodu žáka do družiny a z družiny, včetně označení osoby, která bude žáka ze školní družiny odvádět.

Konzultace rodičů s třídními učiteli

Ve čtvrtek 3. prosince od 16,00 do 17,00 hod. se uskuteční ve všech třídách online konzultace třídních učitelů se zájemci z řad rodičů žáků na téma práce žáků a jejich výsledky ve složitých podmínkách distančního vzdělávání, třídní učitelé budou připraveni odpovídat na dotazy a připomínky rodičů, případně je předat vedení školy. Platformou pro tuto diskusi bude Google učebna s přihlašovací adresou žáka, případné upřesnění pro přihlášení rodičům zašle TU.

Děkujeme všem za pochopení uvedených organizačních opatření, o případných  dalších změnách Vás budeme postupně informovat.

V. Fencl, ředitel školy