Informace o provozu školy ZŠ Třemošná od 3. května 2021

Vážení rodiče a žáci,

dle rozhodnutí MŠMT je od 12. dubna (1. stupeň) a od 3. května 2021 (2. stupeň) za zvláštních hygienických podmínek a povinného testování žáků (metodika vydaná MŠMT) povolena osobní  přítomnost žáků na vzdělávání prezenčním způsobem s týdenní „rotací“ tříd. Žáci se tohoto typu vzdělávání budou účastnit v homogenních skupinách – celé třídy.   Škola bude dle možností úpravou rozvrhu organizovat činnost tříd tak, aby byly minimalizovány kontakty žáků napříč třídami.

1. stupeň ZŠ

lichý týden                                                          sudý týden

U Stadionu 964 Vstup do školní budovy Zahájení výuky příp. testování U Stadionu 964 Vstup do školní budovy Zahájení výuky příp. testování
1.A 7,45 8,00   2.A 7,45 8,00
1.B 7,55 8,10   2.B 7,55 8,10
Americká 146       Americká 146  
3.A od 7,40 8,00   4.B od 7,40 8,00
4.A od 7,40 8,00   5.B od 7,40 8,00
5.A od 7,40 8,00        

2. stupeň ZŠ

lichý týden                                                          sudý týden

Americká 146 Vstup do školní budovy Zahájení výuky příp. testování   Americká 146 Vstup do školní budovy Zahájení výuky příp. testování
6.A od 7,40 8,00   7.A od 7,40 8,00
9.tř. od 7,40 8,00   8.A od 7,40 8,00
        8.B od 7,40 8,00

Žáci se scházejí před školou v předepsaných rozestupech (R), v budově chanos za doprovodu pedagoga hromadně vstupují do školní budovy, do budovy na Americké ulici vstupují jako za běžného provozu, vždy však provedou dezinfekci rukou (R). Po převlečení v šatnách se přesunou do tříd, kde vyčkají začátek vyučování a příchod vyučujícího. V celém areálu školy (vnitřní i vnější prostory) žáci, zaměstnanci i další příchozí osoby používají nepřetržitě roušky/respirátory (R)!!!

Hygienická opatření: · žáci přicházejí do školy ve stanovený čas, dodržují dvoumetrové rozestupy; před školou si  žáky třídy s nasazenými rouškami vyzvedne pedagog a odvede je do školy společně (týká se žáku 1. a 2. tříd), ostatní žáci vstupují jednotlivě,  všichni si vždy u vchodu  vydezinfikují ruce, každý žák má u sebe 2 – 3 roušky a sáček na uložení použité roušky, roušku nosí ve všech  prostorách (třídy, chodby, toalety apod.), odkládá ji pouze při TV, pití a stravování, žáci se pohybují jen ve vymezených prostorách školy, není povolen volný pohyb po škole · není dovoleno setkávání žáků z různých tříd · žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny pedagoga.

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci dle školního řádu, využívají k tomu žákovskou knížku nebo informační systém Škola OnLine. V případě nemoci rodič učiteli sdělí, zda žák je či není v karanténě nebo izolaci z důvodu testování na Covid 19.

Dle možnosti a povětrnostních podmínek bude škola realizovat možný pobyt žáků na čerstvém vzduchu, budou k tomu využity hlavně hodiny TV, při práci v učebnách bude dbáno na pravidelné větrání místností, zpěv a tělocvik uvnitř školní budovy je zakázán.

Podmínkou pro účast na společném školním vzdělávání je negativní test žáka na COVID – 19 (pondělí + čtvrtek) nebo doložení pozitivního testu RT – PCR potvrzující onemocnění      COVID – 19, od kterého neuplynulo více jak  90 dní.

Školní jídelna

V době prezenční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd a mohou se stravovat ve školní jídelně. V případě distanční výuky mají žáci také nárok na dotovaný oběd, mohou si jej  však odebrat pouze do jídlonosičů v budově U Stadionu 964 – výdejní okénko (1. a 2. třídy) a  v jídelně v budově Americká 146 – boční vchod ze dvora (3. – 9. třídy). Dočasně je v nabídce pouze jedno jídlo.

Čas výdeje oběda pro žáky při distanční výuce je určen zvláštním rozpisem:

pondělí – pátek: žáci 1. – 2. třídy   11,00 – 11,30 hod.

                                  3. – 9. třídy   11,00 – 11,30 hod.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů (stravovací čip s sebou) dodržujte stanovená protiepidemická opatření u výdejního místa, dodržujte rozestupy, dbejte pokynů dohlížejících pracovníků.

V jiné době nebude z důvodu dodržení protiepidemických opatření žákům nebo zákonným zástupcům oběd vydán.

Školní družina

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. až 4. tříd dle standardních podmínek, žáci budou v odděleních po jednotlivých třídách. Škola požádá rodiče žáků, kteří budou navštěvovat ŠD o aktualizaci dat času příchodu do ŠD a také jeho odchodu ze ŠD, včetně označení osoby, která bude žáka ze školní družiny odvádět. Z kapacitních a organizačních důvodů nebude škola organizovat školní družinu pro žáky 5. tříd.

Škola může organizovat ve ŠD celodenní dohled (7,00 – 15,30 hod.) nad žáky (1. stupeň ZŠ)  rodičů IZS a vybraných profesí v týdnu jejich distančního vzdělávání. Zákonný zástupce o tuto službu musí požádat na ředitelství školy (Mgr. I. Šiková) s uvedením počtu dní v týdnu, denním časovým rozsahem a jménem osoby, která bude žáka ze ŠD odvádět.

V současné době pro potřebu prezenční výuky má škola k dispozici  testy „Singclean“, jejich aplikaci a  další informace najdete na adrese:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Informace k testování a ani samotné testy pro žáky na období od 10. května škola zatím neobdržela!

Děkujeme všem za pochopení uvedených organizačních opatření, o případných  dalších změnách Vás budeme postupně informovat.

 V. Fencl, ředitel školy