Volby do školské rady

Vážení rodiče,

na konci června 2021 končí tříleté volební období současné školské rady. Volby 2 členů z řad zákonných zástupců žáků pro další volební období (2021 – 2023) se uskuteční 28. 6. 2021 formou online hlasování na školou používaném informačním portálu Škola OnLine od 10,00 do 20,00 hod.  

    Školská rada má významné pravomoci, její členové mohou ovlivňovat práci školy:

  • ŠR se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád, navrhuje změny (včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání)
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
  • Projednává inspekční zprávu školy
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Máte-li zájem pracovat ve Školské radě při Základní škole Třemošná, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji opatřenou vlastnoručním podpisem prostřednictvím svého dítěte třídnímu učiteli, případně osobně přímo do sekretariátu školy, nejpozději však do 11. 6. 2021 do 12,00 hod.

Přihlášku naleznete zde – Dokumenty ke stažení

Na základě přijatých přihlášek bude sestavena kandidátní listina. Seznam kandidátů škola zveřejní nejpozději 14 dní před konáním voleb na svých internetových stránkách.

Budeme velmi rádi, když se voleb zúčastníte a společně vybereme nové členy školské rady. 

Za přípravný výbor pro volbu ŠR                                                                                                                                                                                        Mgr. Václav Fencl

ředitel školy