Pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s  provozem školní družiny ve školním roce 2022/23

Provoz ŠD chanos: ranní družina – pondělí – pátek  6.00 – 7.55

                                   odpolední družina dle rozvrhu (11.40 nebo 12.35) – 16.30

Provoz ŠD ves: ranní družina – pondělí – pátek  6.00 – 7.55

                           odpolední družina dle rozvrhu – 12.35 – 16.00

Ranní družina: otevřena pro příchod žáků od 6.00 do 7.15  

Činnost probíhá podle zájmu dětí (stolní hry, kreslení, námětové hry, konstruktivní hry, četba pohádek, video).
V 7.45 hod. děti odcházejí na vyučování do svých tříd.
Po ukončení vyučování (11.40 hod. nebo 12.35 hod.) předávají učitelé děti vychovatelkám do ŠD.

Po obědě probíhá ucelený blok činností až do 14.30 hod. (každé oddělení podle svého celoročního tematického plánu, který se skládá z jednotlivých menších projektů).


Ze školní družiny odcházejí žáci dle časového údaje, který rodiče uvedou do přihlášky. 

Děti nelze uvolňovat v době od 13.00 do 14.30 hod.,  docházelo by k narušování pravidelné činnosti. Uvolníme pouze žáky přihlášené na pravidelné zájmové kroužky.

Na přihlášce musí být kromě hodiny odchodu napsáno, kdo bude žáka ze školní družiny vyzvedávat nebo zda bude odcházet sám bez doprovodu. Pokud bude žáka ze školní družiny vyzvedávat zástupce rodičů mladší 18 – ti let či další osoby, musí být uvedeny na přihlášce do ŠD. 


Upozornění zákonným zástupcům:

Pokud dítě odchází ze školní družiny bez doprovodu a chcete ho uvolnit ze školní družiny v jiném čase, než je uvedeno na přihlášce, musí vaše dítě předložit vychovatelce písemné oznámení podepsané zákonným zástupcem nebo popřípadě formou SMS. Pokud dítě nebude mít toto oznámení, nebude ze ŠD uvolněno.

Od doby převzetí přebírá rodič za své dítě plnou zodpovědnost.

Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně.

Vnitřní řád školní družiny a veškeré dokumenty týkající se školní družiny najdete na: https://www.zstremosna.cz/druzina/dokumenty

Pokud si rodiče opakovaně (3x) nevyzvednou své dítě do konce provozní doby, vychovatelka kontaktuje 1. rodiče, 2. ředitele školy a po domluvě s ním požádá o spolupráci Policii ČR, případně Odbor sociální a právní ochrany dětí. Při opakovaném pozdním vyzvedávání žáka ze ŠD upozorní vychovatelka vedení školy a žák může být ze ŠD vyloučen.

Vyzvednutí žáka je podmíněno oznámením vychovatelce.

Zdravotní a jiné problémy konzultujte, prosím,  osobně  s vychovatelkou. 

Rozhodnutím zřizovatele byla s platností od 1.9.2007 stanovena úplata ve výši 100,- Kč měsíčně.

září – prosinec  2022: 400,- Kč: splatnost  do 30.9.2022

leden – červen   2023: 600,- Kč: splatnost  do 31.1.2023

Převodem na účet školy 27-9186350287/0100 pod daným var. symbolem žáka (bude přidělen do 10.září 2022 vychovatelkou). V případě nedodržení termínu platby může být žák ze ŠD vyloučen.

V ŠD fungují zájmová zaměření – účast přihlášených žáků je bezplatná.

Podepište dětem všechny jejich potřeby, přezůvky, tepláky…   vše uložte do tašky označené jménem svého dítěte v šatně.

Pro zajištění pitného režimu v ŠD dávejte dětem dostatek tekutin a odpolední svačinu.

Veškeré dotazy a problémy řešte s vychovatelkami, které je v případě potřeby postoupí dále.

Kontaktní telefony:

I .odd. chanos             Eva Čechová                            606 119 979 (vedoucí vychovatelka)

II. odd. chanos            Ivana Hůlová Lavičková        731 659 044

III. odd. chanos           Lucie Korbelová                604 572 159 

IV. odd.ves                   Hana Týrová                           721472584

 V..odd.ves                   Hana Ornstová                       721472584      

Vážení rodiče, těšíme se na spolupráci s vámi v novém školním roce a věříme, že aktivity, které vašim dětem, nabízíme,  jim budou přínosem  a školní družina se pro ně stane místem příjemné relaxace i zajímavého poznání a poučení.

S pozdravem vychovatelky školní družiny.