Projekty

Doučování žáků

Na naší škole probíhá podpora žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na průběh výuky během pandemie covid-19. Pedagogičtí pracovníci školy v rámci tohoto projektu provádí doučování žáků, kteří jsou kvůli pandemii covid-19 a s ní související absencí prezenční výuky na školách ohroženi školním neúspěchem.

OP VK – EU peníze školám

Od 1. 1. 2013 jsme zahájili realizaci projektu číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3830 s názvem “Efektivní škola”. V prvním roce tohoto projektu bylo osm tříd školy vybaveno interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory a byl pořízen server do PC učebny. Pedagogové se účastnili vzdělávání pro práci s touto technikou a nyní vytvářejí sady digitálních učebních materiálů, které ověřují v rámci výuky. Ukončení realizace projektu je 30. 6. 2015.

OP VK ”Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Plzeňském kraji”

V tomto projektu, který je realizován od 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015, jsme se stali partnerskou školou pro Střední školu Horní Bříza a Gymnázium a SOŠ Plasy. Projekt naplňuje několik klíčových aktivit – bylo nám zapůjčeno materiální vybavení pro výuku pracovní výchovy a přírodovědných předmětů, naši žáci se účastní exkurzí, workshopů a badatelských dnů v nově vybavených dílnách a odborných učebnách středních škol, vyučující ZŠ a SŠ realizují výměnné odborné stáže, účastní se konferencí.

OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

OP VK (příjemce NIDV) Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL (zkrácený název “Cizí jazyky pro život”)

Zapojili jsme se do klíčové aktivity KA 01 “Rodilí mluvčí do škol”. V rámci tohoto projektu působí na naší škole od prosince 2014 dva dny v týdnu rodilý mluvčí pro výuku angličtiny, který ve spolupráci s učitelkou tohoto předmětu vede výuku anglického jazyka. Do výuky podpořené rodilým mluvčím jsou zapojeni všichni žáci od 3. – 9. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně.

Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje “Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ”

Jedná se o pilotní projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem, který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem je seznámit žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a podpořit schopnost prezentace a práce v týmu. Zapojilo se 5 žáků 8. a 9. ročníku.

Ovoce a zelenina do škol

Probíhá distribuce ovoce a zeleniny jedenkrát týdně všem žákům 1. stupně zdarma. Cílem projektu je podpořit zdravé stravovací návyky žáků.

Školní mléko

Možnost odběru jednoho kusu státem dotovaného mléčného výrobku – pro přihlášené žáky 1. i 2. stupně.

Olympijský víceboj

Motivace žáků ke zdravému životnímu stylu a k pohybu. Jednotlivé disciplíny jsou plněny v rámci hodin tělesné výchovy.