Školská rada

Školská rada

Školská rada při Základní škole Třemošná je šestičlenná, funkční období je tři roky, zasedá minimálně dvakrát ročně. Projednává a schvaluje záležitosti podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon).

Složení školské rady pro období 2017 – 2020:

 • za zákonné zástupce nezletilých žáků:
  Mgr. Ivana Bártová
  Mgr. Barbora Čechová, DiS.
 • za zřizovatele:
  Mgr. Petr Žižka
  Václav Stehlík
 • za pedagogické pracovníky školy:
  Mgr. Petr Haken
  Mgr. Ivana Kuhnová

Na prvním zasedání, které se uskutečnilo 14. 12. 2017 od 15:00 hodin ve sborovně školy, byl projednán a schválen jednací řád školské rady a proběhly volby předsedy, místopředsedy a zapisovatele s tímto výsledkem:

 • Předseda: Mgr. Petr Haken
 • Místopředseda a zapisovatel: Mgr. Ivana Kuhnová

Zákonní zástupci mohou své názory, podněty a připomínky k činnosti školy zasílat všem členům školské rady.

Kontakt na předsedu: haken@zstremosna.cz

Obecná e-mailová adresa školské rady: skolskarada@zstremosna.cz