Školní poradenské pracoviště

Posláním našeho Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je poskytovat přímo ve škole pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům.

Zaměřujeme se na problémy žáků ve školním prostředí, velkou pozornost věnujeme rizikům, která oslabují efektivitu vzdělávacího procesu.

Specifickou podporu poskytujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.