Metodik prevence

Mgr. et Mgr. Kateřina Švugerová

Kdo jsem a s čím se na mě můžete obrátit

Jsem učitelka se speciálním postgraduálním vzděláním.

Věnuji se primární prevenci a řešení sociálně patologických jevů (např. šikana, návykové látky, záškoláctví)

Plánuji, koordinuji, případně vytvářím preventivní programy ve třídách.

Vystudovala jsem

  • Učitelství pro první stupeň ŽS – Fakulta pedagogická ZČU
  • Speciální pedagogika – poradenství – Ústav speciálněpedagogických studií – Pedagogická fakulta UPOL
  • Studium pro výchovné poradce – Fakulta pedagogická ZČU

V současné době jsem frekventantkou akreditovaného sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP.

Jsem hluboce přesvědčena, že dobré vztahy ve třídě vedou k lepším vzdělávacím výsledkům.