Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání žáků z Ukrajiny

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Třemošná, okres Plzeň – sever příspěvková organizace, Americká 146, 330 11 Třemošná, rozhodl podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Žáci s těmito registračními čísly se přijímají ke vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Třemošná, Americká 146, 330 11 Třemošná od 1. 9. 2022.

 registrační číslorozhodnutí
1.ZŠT/99/2022přijat
2.ZŠT/100/2022přijat
3.ZŠT/101/2022přijat
4.ZŠT/102/2022přijat
5.ZŠT/103/2022přijat

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Třemošná, Americká 146  a rozhoduje o něm KÚ Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Datum zveřejnění rozhodnutí: 14. 6. 2022.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti 15 dnů od jeho zveřejnění, tj. 29. 6. 2022.                              

                                                                                                                                      Mgr. Václav Fencl

                                                                                                                                              ředitel školy