Omezení používání mobilních telefonů ve škole

Vážení rodiče,
na poslední rodičovské schůzce jsme Vás informovali o zamýšleném opatření školy omezit
od 2. pololetí školního roku 2023/2024 používání mobilních telefonů, tabletů a podobných
zařízení ve škole o přestávkách, ve školní jídelně a ve školní družině. K tomuto rozhodnutí
nás vedlo dlouhodobé sledování projevů našich žáků – Vašich dětí. Již dlouhou dobu řada
odborníků, ale i my ve škole zvažujeme, jak řešit negativní dopady používání těchto zařízení
na žáky ve škole, s respektem ke všem pozitivům, která tato zařízení do současného života lidí
všech věkových kategorií přinášejí. Škola se snaží svou vzdělávací funkci zkvalitňovat krom
jiného používáním nových moderních technologií, ale má také důležitou roli ve výchově
mladé generace. A zde v oblasti nadměrného používání mobilních telefonů, které žáci školy
mimo dobu vlastní výuky neustále používají, dochází k řadě problémů, které ovlivňují
komunikaci mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, ale také negativně ovlivňují tvorbu
kvalitních vztahů v třídních kolektivech i celého prostředí školy.

Poukazujeme na výběr některých z nich:

o Bezpečí žáků ve škole – hrozba úrazů při pohybu po škole na chodbách a schodištích
za neustálého hledění na displeje přístrojů

o Hygienické návyky – jde o lékaři potvrzovanou nadměrnou jednostrannou zátěž očí,
svalových partií těla, prstů rukou, apod., žák si o přestávce neodpočine od činností, kterými je
zatížen při výuce, nezbývá mu často čas na návštěvu WC + příslušnou hygienu, odchází na
WC v průběhu hodiny, přichází z WC pozdě na hodinu

o Při používání mobilu o přestávce nezbývá čas na klidnou svačinu, přípravu na další hodinu

o „Nekomunikace“ – zmenšuje se doba přímé slovní komunikace mezi dětmi, mobily se stávají
jakýmisi neživými náhradníky i v případech, kdy jsou děti spolu ve dvojici, nebo ve
skupinkách

o Nerespektování dosavadních pravidel pro používání mobilních telefonů a zneužívání mobilů –
„mobilování“ při hodině, opisování, taháky v mobilu, apod.

o Nevhodné projevy předvádění se těmito zařízeními a projevy závisti mezi dětmi

o Zapomínání mobilů v učebnách a ostatních prostorách školy, řešení jejich ztrát

o Projevy kyberšikany a neoprávněného sdílení osobních dat, fotografií apod. na sociálních
sítích

o Negativní vliv nadměrného používání těchto přístrojů na funkce mozku, paměti a soustředění
vedoucí často ke stresovým situacím až depresím – potvrzují lékaři a odborníci z oblasti
neurologie a psychiatrie

Domníváme se, že tímto opatřením se zvýší soustředěnost žáků na výuku, žáci budou spolu
více mluvit, budou se mezi nimi prohlubovat sociální vazby a budou všímavější ke svému
okolí. Posílí se jejich psychická odolnost a to vše podpoří dosahování lepších výsledků
v jejich vzdělávání.

Pozitivně vyznívají ohlasy ze škol, které k tomuto opatření již dříve přikročily, dobré
zkušenosti v tomto ohledu má řada zemí, které k tomuto řešení přistoupily plošně – Norsko,
Francie.

Omezení používání bude spočívat v tom, že žáci svá mobilní zařízení vypnou před začátkem
jejich 1. vyučovací hodiny a opět zapnou po vyučování při odchodu ze školy. Po celou dobu
vyučování budou mít svá mobilní zařízení ve vypnutém stavu uloženy ve své tašce či batohu.
V případě zavedení tohoto opatření (souhlasné vyjádření nadpoloviční většiny zákonných
zástupců žáků školy) doplní škola v dodatku ke školnímu řádu řešení situace, jak spolu mohou
děti a rodiče komunikovat v případě nenadálé potřeby nebo nutnosti.

Hlasování zákonných zástupců žáků (hlasuje jen jeden ze zák. zástupců – otec/matka)
pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zavedením omezení používání mobilních telefonů,
tabletů a podobných zařízení na naší škole se uskuteční prostřednictvím informačního
systému Škola On Line v termínu od 24. 1. 2024 do 30. 1. 2024.
Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Václav Fencl, ředitel školy