ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

(platí i pro děti s dočasnou ochranou na území ČR)

Zápis proběhne  11. dubna 2024 od 14,00 do 17,00 hod. v budově U Stadionu 964 za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Součástí zápisu bude formální (administrativní) i motivační část.

Škola bude pro školní rok 2024/2025 zřizovat 2 první třídy, při 50 a více zapsaných žáků  třídy tři. Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nejpozději 10. 4. 2024  do 12, 00 hod. prostřednictvím:

          –  elektronické přihlášky z webu školy (přístup od 19. 3. 2024)

          –  datové schránky

          –  emailem s elektronickým podpisem

          –  poštou (nejlépe) doporučeným dopisem

          –  osobním podáním v úředních hodinách do sekretariátu školy Americká 146 nebo při  

             zápisu

Tiskopisy potřebné k zápisu ke vzdělávání žáka v písemné podobě naleznete zde.

Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete zde.

  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

  • děti, které nastupují po odkladu školní docházky, který byl vydán ZŠ Třemošná
  • děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Třemošná

narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

  • děti s místem přechodného pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Třemošná

narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a statutem dočasné ochrany na území ČR

O přijetí/nepřijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí  nebude zasláno poštou, ale bude oznámeno prostřednictvím:

  • zveřejnění seznamu přijatých žáků dle registračního čísla na úřední desce  

u vchodu do školní budovy Americká 146 a školní budovy U Stadionu 964

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek  19. 4. 2024

O přijetí žáka bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka založeného ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě.

V případě žádosti o odklad školní docházky doloží zákonný zástupce k žádosti též doporučení  školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě nedodání výše požadovaných doporučení bude správní řízení přerušeno do doby doplnění chybějící dokumentace.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky žáka bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

Na konci měsíce června škola uspořádá schůzku se zákonnými zástupci zapsaných žáků v budově školy U Stadionu 964  za účelem jejich seznámení se s rozdělením žáků do tříd, seznámení se s třídními učitelkami
a s prostředím třídy. Třídní učitelky předají zákonným zástupcům  rozhodnutí  o přijetí jejich dětí ke vzdělávání na ZŠ v Třemošné v písemné podobě, budou je informovat o školním vzdělávacím programu, organizaci  školního roku a potřebách, které bude nutné  před začátkem školního roku žákům pořídit.

V Třemošné  15. 3. 2024                                                                                          Mgr. Václav Fencl