ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2021/2022

Zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se účastní děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, od 1. dubna do 30. dubna 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, škola musí organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne  21. dubna 2021, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole!

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nejpozději do 19. 4. 2021  prostřednictvím:  

          –  datové schránky

          –  e – mailem s elektronickým podpisem

          –  poštou

         –  osobním podáním (vhozením do schránky u vchodu do školy Americká 146).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

O doručení žádosti bude škola informovat zákonného zástupce  emailem a zároveň přidělí žádosti registrační číslo.

Proběhne tedy pouze formální (administrativní) část zápisu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

  • děti, které nastupují po odkladu školní docházky, který byl vydán ZŠ Třemošná
  • děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Třemošná
  • narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
  • děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod ZŠ Třemošná

Předpokládaný počet tříd: dvě první třídy

V případě žádosti o odklad školní docházky předloží zákonný zástupce doporučení  školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nedodání výše požadovaných doporučení bude správní řízení přerušeno do doby doplnění chybějící dokumentace.

Zákonný zástupce informuje školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy (mimořádné nadání, znevýhodnění žáka).

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáka mimořádně nadaného informuje škola o systému společného vzdělávání (o pravidlech vzdělávání žáků se SVP, o systému podpůrných opatření, o spolupráci se školským poradenským zařízením, o možnosti přeřazení žáka do vyššího ročníku).

Zákonní zástupci dětí jsou školou podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání informováni o pomoci dítěti před zahájením školní docházky. Škola doporučí metodický materiál Desatero pro rodiče.

Motivační část zápisu: 

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, škola uspořádá pro přijaté žáky a jejich zákonné zástupce společné setkání ve škole za účelem motivace žáků pro školní docházku a představení školy jako bezpečného a příjemného prostředí. V rámci neformálních aktivit pak pedagogové orientačně posoudí připravenost dětí na školní docházku, případně doporučí rodičům, jak tuto připravenost do začátku školního roku ještě zdokonalit. Při tomto setkání škola bude zákonné zástupce rovněž informovat o organizaci vzdělávání žáků 1. tříd v příštím školním roce, případných změnách vzdělávacího programu a dalších záležitostech souvisejících se vzděláváním žáků na škole.

O přijetí/nepřijetí žáka rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí  nebude zasíláno poštou, ale bude oznámeno prostřednictvím:

  • zveřejnění seznamu přijatých žáků dle registračního čísla na úřední desce u vchodu do školní budovy Americká 146, U Stadionu 964

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je stanoven na pondělí  26. 4. 2021.

O přijetí žáka bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žáka založeného ve škole. Zákonným zástupcům přijatých žáků nebude rozhodnutí zasíláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě poštou.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky žáka bude zákonným zástupcům zasláno v písemné podobě poštou.

V Třemošné  8. 3. 2021                                                                  

Mgr. Václav Fencl, ř.š.

Formuláře k vytištění jsou k dispozici na webu školy (v hlavičce webu – Základní škola – Dokumenty – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad školní docházky)

Termín pro odevzdání vyplněných formulářů a přiložené dokumentace: od 1. 4. do 19. 4. 2021 nejpozději.